regulamin

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

Marketing ekologiczny szansą Twojej firmy”

WND-POKL.02.01.01-00-373/13

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument określa zasady realizacji, rekrutacji i warunki uczestnictwa w Projekcie: Marketing ekologiczny szansą Twojej firmyrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki", Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Projekt jest realizowany przez firmę JJB Janusz Borodziński z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 90.

3. Okres realizacji Projektu od 01.02.2014 do 31.01.2015 r.. Obszarem realizacji Projektu jest cała Polska.

4. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz budżetu państwa (15%) na podstawie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

5. Przedsiębiorcy uczestniczący w Projekcie nie są zobowiązani do wniesienia wkładu własnego.

6. Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności i adaptacyjności firm do zmieniających się warunków rynkowych poprzez podniesienie wiedzy i nabycie nowych umiejętności w zakresie marketingu ekologicznego przez ich pracowników oraz opracowanie i przyjęcie do realizacji Planów Wdrażania Działań Proekologicznych w firmach.

7. Działania w projekcie realizowane będą z zachowaniem równości szans płci.

8. Regulamin udziału w projekcie określa:

 • Definicje

 • Kryteria uczestnictwa w projekcie

 • Procedura rekrutacji i selekcji uczestników do udziału w projekcie

 • Zasady organizacji szkoleń i doradztwa

 • Rezygnacja z udziału w Projekcie

 • Proces monitoringu i oceny

 • Postanowienia końcowe

Definicje

1. Projekt – projekt Marketing ekologiczny szansą Twojej firmy
nr WND-POKL.02.01.01-00-373/13
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki"

Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw". , współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Beneficjent – firma JJB Janusz Borodziński z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 90.

3. Uczestnik Projektu (Beneficjent pomocy):

3.1 Przedsiębiorca mający siedzibę w Polsce (z wyłączeniem przedsiębiorstw, które pozostają pod zarządem komisarycznym bądź znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego), któremu udzielana jest pomoc de minimis.

3.2 Osoba fizyczna, korzystająca ze wsparcia w postaci szkoleń/doradztwa.

4. Organizatorzy Szkoleń/Doradztwa – firma JJB Janusz Borodziński, Wykonawca firma Q33 Sp. z o.o., której Beneficjent zlecił przeprowadzenie szkoleń.

5. Definicje Przedsiębiorstw

W rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej oraz przepisów wspólnotowych (Załącznik I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającego Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 i rozszerzającego jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. WE Nr L 63 z 28.02.2004 r.) oraz załącznik I do Rozporządzenia Komisji (WE) 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE Nr L 10 z 13.01.2001 r.), za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach wspólnotowych, można przyjąć następujące definicje przedsiębiorstw:

Mikroprzedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników włącznie i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 49 pracowników włącznie i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 249 pracowników włącznie i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

Inne (duże) przedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przedsiębiorstw.

Kryteria uczestnictwa w projekcie

1. Szczegółowe kryteria uczestnictwa w projekcie Marketing ekologiczny szansą Twojej firmydostępne są na stronie internetowej projektu: www.ekomarketing.jjb.waw.pl/kryteria-uczestnictwa oraz w Biurze Projektu: Marketing ekologiczny szansą Twojej firmy” ul. Mokotowska 4/6, piętro II - pokój nr 213B, 00-641 Warszawa.

2. W projekcie mogą brać udział wyłącznie przedsiębiorstwa, które łącznie spełniają następujące warunki.

2.1 Przedsiębiorstwo należy do kategorii: mikro- lub małe przedsiębiorstwo (MMP) z siedzibą w RP i nie wykorzystuje jeszcze w swojej działalności marketingu ekologicznego.

2.2 Uczestnicy Projektu (Osoby fizyczne) posiadają następujący status w firmie:

 • pracownik - zatrudniony na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póz. zm.) lub

 • samozatrudniony (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, nie zatrudniająca pracowników na podstawie umowy o pracę) lub

 • właściciel-przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zatrudniająca pracowników na podstawie umowy o pracę) lub

 • właściciel / współwłaściciel - zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub

 • wspólnik w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

2.3 Uczestnikami Projektu (osoby fizyczne) mogą być osoby odpowiedzialne za marketing lub wprowadzanie działań proekologicznych w firmie.

2.4 Przedsiębiorstwo nie otrzymało w ciągu ostatnich 3 lat pomocy de minimis w wysokości większej niż 200 000 Euro*.

2.5 Pracodawca stanie się beneficjentem pomocy publicznej, dlatego do udziału w projekcie mogą przystąpić firmy, którym przysługuje wsparcie w postaci de minimis. (zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL).

2.6 Przedsiębiorstwa nieuprawnione do otrzymania pomocy publicznej są wyłączone z udziału w projekcie (zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL).

Procedura rekrutacji i selekcji uczestników do udziału w projekcie

1. Liczba Uczestników Projektu jest ograniczona. W zakresie projektu wsparciem zostanie objętych 180 przedsiębiorstw. Grupę docelową stanowi 180 osób ze 180 przedsiębiorstw, przy założeniu, że każda firma będzie delegować po jednym uczestniku. W tym 90 kobiet i 90 mężczyzn oraz 20% osób (36 osób) w wieku powyżej 50 roku życia.

2. W przypadku większej liczby chętnych zastosujemy dodatkowe kryterium selekcji:

- preferowane będą (waga 100%) osoby z mniejszych miejscowości (do 25 tys. mieszkańców);

- następnie przyjmowane będą osoby w wieku 50+ i kobiety;

Zostanie stworzona lista rezerwowa, uruchomiona w przypadku rezygnacji osoby wcześniej zakwalifikowanej.

3. Proces rekrutacji ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw spełniających kryteria uczestnictwa.

4. Rekrutacja odbywa się na bieżąco.

5. Terminy szkoleń są sukcesywnie publikowane na stronie internetowej projektu pod adresem www.ekomarketing.jjb.waw.pl/terminy-szkolen.

6. Organizator Szkoleń zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby kandydatów na szkolenia lub wyczerpania miejsc.

7. Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w Projekcie zobowiązani są dostarczyć poniżej wymienione dokumenty rekrutacyjne osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres biura projektu. Wzory dokumentów znajdują się na stronie projektu www.ekomarketing.jjb.waw.pl lub są dostępne w Biurze Projektu. Jeżeli Uczestnik Projektu dokona rejestracji poprzez stronę internetową projektu wymagane dokumenty wygenerują się automatycznie.

7.1 Formularz zgłoszeniowy firmy i pracownika wraz z Zaświadczeniem o zatrudnieniu.

7.2 Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu rejestrowego przedsiębiorcy lub innego dokumentu potwierdzającego status przedsiębiorcy.

7.3 Oświadczenie Uczestnika Projektu (Osoby fizycznej) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7.4 Oświadczenie w związku z ubieganiem się o pomoc publiczną.

7.5 Oświadczenie Beneficjenta Pomocy de minimis o nieotrzymaniu pomocy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą.

7.6 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis:

- informacja przedstawiana przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53 poz 311);

- wielkość i przeznaczenie pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie z art. 37 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.).

7.7 Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie Przedsiębiorstwo otrzymało w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat i Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie, zgodnie z art. 37 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.).

7.8 Ankieta informacyjna i Regulamin udziału w projekcie.

8. W dalszym procesie rekrutacji rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do udziału w projekcie.

9. Koordynator projektu dokonuje weryfikacji zgłoszeń pod względem formalnym. Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną o tym poinformowane i zobowiązane do podpisania Umowy szkoleniowo-doradczej.

10. Kompletne, podpisane dokumenty rekrutacyjne z Umową szkoleniowo-doradczą należy dostarczyć najpóźniej na 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia na adres:

Biuro Projektu „Marketing ekologiczny szansą Twojej firmy

ul. Mokotowska 4/6, piętro II – pokój nr 213B, 00-641 Warszawa

11. Przedsiębiorstwa staną się Beneficjentami Pomocy po dostarczeniu wymaganych dokumentów.

12. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie najpóźniej w pierwszym dniu jego uczestnictwa w Projekcie.

Zasady organizacji szkoleń i doradztwa

1. W ramach projektu przeprowadzone zostanie kompleksowe wsparcie dostosowane do potrzeb Przedsiębiorstw w postaci:

 • Analiza potrzeb Przedsiębiorstwa

 • Szkolenie „Marketing ekologiczny”

 • Doradztwo indywidualne

2 Analiza potrzeb Przedsiębiorstwa w zakresie rozwiązań proekologicznych – średnio 8 godzin doradztwa indywidualnego kończącego się opracowaniem kompleksowej i szczegółowej analizy potrzeb firmy w zakresie rozwiązań proekologicznych, realizowana będzie przed przystąpieniem Uczestnika Projektu do szkolenia.

3 Szkolenie „Marketing ekologiczny” – 40 godzinne szkolenie grupowe (średnio po 12 osób w grupie) kończące się egzaminem w ostatnim dniu szkolenia. Szkolenia realizowane będą w trybie dziennym w terminach przewidzianych w harmonogramie.

3.1 Organizator Szkoleń zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkoleń oraz miejsca szkoleń.

3.2 Uczestnicy Projektu będą informowani na bieżąco i każdorazowo zostanie im przekazany nowy aktualny harmonogram szkolenia.

3.3 W przypadku, gdy szkolenie nie odbędzie się z winy Organizatora Szkolenia zostanie wyznaczony inny termin szkolenia do akceptacji przez Uczestnika Projektu.

3.4 Organizator Szkolenia zapewnia uczestnikom szkolenia:

- materiały szkoleniowe,

- serwis kawowy i obiady,

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,

- certyfikat potwierdzający zdany egzamin.

3.5 Warunkiem ukończenia szkolenia jest obecność Uczestnika Projektu w czasie co najmniej 80% godzin lekcyjnych objętych szkoleniem.

3.6 Uczestnik Projektu poświadcza obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności.

3.7 Na rozpoczęcie i na zakończenie szkolenia zostaną przeprowadzone testy wiedzy. Szkolenie zakończy się egzaminem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje.

3.8 Opuszczenie przez Uczestnika Projektu więcej niż 20% godzin przewidzianych na realizację szkolenia obliguje go do zwrotu całego kosztu szkolenia przypadającego na jednego uczestnika.

4 Doradztwo indywidualne – średnio 8 godzin doradztwa w celu opracowania i przyjęcia do realizacji Planów Wdrażania Działań Proekologicznych (PWDP) dotyczących marketingu ekologicznego. Doradztwo realizowane będzie w terminie ustalonym indywidualnie z przedsiębiorstwem i musi zostać przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 30 dni od zakończenia szkolenia.

5. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do:

- regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach;

- potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności;

- udziału w procesie monitoringu i ewaluacji projektu, w tym m.in. wypełniania ankiet, dokumentów i testów sprawdzających oraz egzaminów;

- uczestniczenia w całym cyklu szkoleniowym i doradczym.

Rezygnacja z udziału w Projekcie

1. Przedsiębiorca jest uprawniony do rezygnacji z udziału w projekcie poprzez pisemne oświadczenie (list/faks/email) złożone u Beneficjenta najpóźniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Analizy potrzeb przedsiębiorstwa.

2. W przypadku rezygnacji przez Przedsiębiorcę z udziału w Projekcie w terminie późniejszym, niż 5 dni Przedsiębiorca zobowiązuje się do pokrycia Beneficjentowi 100% dotychczas poniesionych kosztów.

3. Rezygnacja z udziału nie pociąga za sobą restrykcji finansowych, jeżeli rezygnacja następuje w wyniku zdarzeń losowych wynikłych z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorcy/Uczestnika Projektu (takie przypadki będą rozpatrywane indywidualnie).

Proces monitoringu i oceny

1. Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.

2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i ewaluacji Uczestnicy Projektu są zobowiązani do udzielania informacji na temat rezultatów uczestnictwa w Projekcie przedstawicielom upoważnionych Instytucji.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2014 r.

2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do uzupełniania Regulaminu w trakcie trwania projektu.

3. Regulamin udziału w projekcie dostępny jest w Biurze Projektu
ul. Mokotowska 4/6 pokój nr 213B w Warszawie i na stronie internetowej projektu www.ekomarketing.jjb.waw.pl/regulamin.

4. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzyga firma JJB Janusz Borodziński zgodnie z umową szkoleniowo- doradczą zawartą z Beneficjentem pomocy oraz Zasadami Realizacji Projektu Konkursowego w ramach podziałania 2.1.1 PO KL Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 01.03.2013.

………………..........................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania

przedsiębiorstwa - pracodawca

* Limit dla pomocy de minimis jest określony na trzy lata. lata, które w tym celu należy brać pod uwagę, to lata budżetowe stosowane przez podmiot gospodarczy w danym państwie członkowskim do celów podatkowych. Okres trzech lat należy oceniać w sposób ciągły, zatem dla każdego przypadku nowej pomocy de minimis należy ustalić łączną kwotę pomocy de minimis przyznaną w ciągu danego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych. Za datę przyznania pomocy de minimis należy uznać moment, w którym podmiot gospodarczy uzyskuje prawo przyjęcia takiej pomocy (wcześniejszą z dat: podpisania umowy szkoleniowej, deklaracji przystąpienia do projektu)


Zapraszamy Państwa do kontaktu, zadawania pytań o szczegóły oraz zachęcamy do skorzystania z możliwości prezenatcji systemu bezpośrenio w siedzibie Państwa firmy.
Księgowość prowadzi dla nas Biuro Księgowe a-office